Wnioski dowodowe

Obecnie to strony, a nie Sąd, przeprowadzają dowody na sali sądowej. Sąd pełnić ma "rolę arbitra" i oceniać to, co przedstawią strony postępowania. Oskarżony ma więc prawo zgłaszania wniosków dowodowych i przeprowadzania dowodów zmierzających do poparcia oskarżenia lub obrony przed nim. Dowód zostanie przeprowadzony przez sąd jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Wniosek dowodowy musi zawierać oznaczenie dowodu (określać, że mają to być np. zeznania świadka) oraz okoliczności, które mają być z jego pomocą udowodnione (np. fakt przebywania oskarżonego w danym miejscu i czasie).

Oddalenie przez sąd wniosku dowodowego nastąpi jeżeli:

  1. Przeprowadzenie wnioskowanego dowodu jest niedopuszczalne (np. ze względu na zakaz przesłuchania duchownego co do okoliczności których dowiedział się przy spowiedzi).
  2. Okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla sprawy.
  3. Okoliczność, która ma być udowodniona, została już udowodniona zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy.
  4. Dowód jest nieprzydatny dla stwierdzenia danej okoliczności.
  5. Dowodu nie da się przeprowadzić.
  6. Wniosek dowodowy w oczywisty sposób zmierza do przedłużenia postępowania.

Nie można jednak oddalić wniosku dowodowego na takiej podstawie, że wcześniejsze dowody wykazały przeciwność tego, co twierdzi wnioskodawca.

Należy podkreślić, że wnioski dowodowe mogą być składane przez strony (pokrzywdzonego i podejrzanego) także w postępowaniu przygotowawczym.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]