Dochodzenie odszkodowania

Niesłuszne skazanie za przestępstwo nie jest zjawiskiem częstym, lecz z pewnością wysoce niepożądanym. Skazanie niewłaściwej osoby powoduje, że prawdziwy sprawca nie zostaje ujęty, a osoba niewinna niesłusznie podnosi karę.

Dlatego też oskarżonemu, który w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania został uniewinniony (lub gdy ostatecznie orzeczono mu łagodniejszą karę lub środek karny), przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za szkody oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Obejmuje to szkody i krzywdy wyrządzone oskarżonemu w związku z niesłusznym wykonaniem wobec niego części lub całości kary lub środka karnego. O odszkodowanie lub zadośćuczynienie można starać się także w razie niesłusznie zastosowanych środków przymusu i zabezpieczających (np. zatrzymania, aresztu tymczasowego).

Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia z tego tytułu należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji w danej sprawie (lub, jeżeli takiego orzeczenia nie było, tam gdzie nastąpiło niesłuszne zatrzymanie osoby).

[stan prawny: lipiec 2015 roku]