Główne prawa i obowiązki oskarżonego

Podejrzanego należy pouczyć go o jego prawach jeszcze przed przystąpieniem do pierwszego przesłuchania go. W szczególności należy poinformować go o prawie:

  1. Do składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
  2. Do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania – bez konieczności uzasadniania swojej decyzji w tej kwestii i bez konsekwencji.
  3. Do informacji o treści zarzutów.
  4. Do składania wniosków o dokonanie danych czynności śledztwa czy dochodzenia (np. o zabezpieczenie konkretnych dowodów).
  5. Do korzystania z pomocy obrońcy (w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu).
  6. Do końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego
  7. Do składania wniosków dotyczących dobrowolnego poddania się karze, wydania wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy czy postępowania dowodowego.

Podejrzany powinien zostać pouczony o swoich prawach pisemnie, i potwierdzić to własnym podpisem.

Podejrzany nie jest więc obowiązany do dostarczania dowodów swojej winy ani dowodzenia swojej niewinności. Jedyne wyjątki od tej zasady mogą wyniknąć z jego obowiązków:

  1. poddania się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności jego ciała (wolno pobierać od niego odciski, fotografować go oraz okazywać innym w celach rozpoznania),
  2. poddania się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym ,
  3. poddania się zabiegom na jego ciele (z wyjątkiem chirurgicznych) dokonywanych przez pracowników służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy medycznej (np. do oddania próbki swojej krwi).

W razie odmowy poddania się tym obowiązkom można dana osobę zatrzymać i przymusowo doprowadzić do wykonania koniecznych czynności. Dopuszczalne jest wówczas stosowanie siły fizycznej.

Ponadto, oskarżony jest obowiązany zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego miejsca pobytu, jeżeli trwa on dłużej niż 7 dni (także gdy przyczyną zmiany miejsca pobytu jest pozbawienie wolności w innej sprawie). Musi stawiać się również na każde otrzymane wezwanie.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]