Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie karne jest początkowo prowadzone jako "postępowanie przygotowawcze". Wszczyna się je po otrzymaniu zawiadomienia złożonego policji lub prokuraturze przez pokrzywdzonego lub inne osoby, albo wskutek zdobycia własnych informacji przez organy ścigania, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Cele postępowania przygotowawczego zostały zdefiniowane w następujący sposób:

  1. Ustalenie, czy rzeczywiście został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (nie zawsze czyn zabroniony będzie przestępstwem! – np. z powodu zaistnienia obrony koniecznej czy stanu wyższej konieczności).
  2. Wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy.
  3. Zebranie danych o sprawcy (stosunki rodzinne, majątkowe, wiek, wykształcenie, dane o karalności...) oraz o jego dotychczasowym sposobie życia.
  4. Wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy oraz ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody.
  5. Zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem.

To prokurator jest więc "gospodarzem" tego etapu postępowania, nawet jeżeli prowadzi je policja (prokurator może zlecić policjantom prowadzenie czynności). Prokurator decyduje (w drodze postanowień) o wielu istotnych kwestiach - np. o przedstawieniu zarzutu, o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia czy o zabezpieczeniu określonego materiału dowodowego.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone jako "śledztwo" lub "dochodzenie". Nie są to więc synonimy. To czy postępowanie jest prowadzone jako śledztwo czy dochodzenie zależy od spełnienia określonych w kodeksie postępowania karnego kryteriów. Ogólnie warto wskazać, iż śledztwa prowadzone przez prokuratora, w wypadku poważniejszych przestępstw.

Pokrzywdzony przestępstwem i podejrzany o nie są stronami postępowania przygotowawczego. Prokurator jest zaś organem prowadzącym je - na podobnej zasadzie co sąd w postępowaniu sądowym.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]