Postępowanie wykonawcze

Po wydaniu ostatecznego i prawomocnego wyroku skazującego, orzeczoną karę należy prawidłowo wyegzekwować. Reguły tego dotyczące określono zwłaszcza w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Oczywiście, wykonywanie kar musi odbywać się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazane jest stosowanie nieludzkiego bądź poniżającego traktowania czy też tortur.

Warto podkreślić, że skazany, także przebywający w zakładzie karnym, zachowuje swoje prawa i wolności obywatelskie. Ich ograniczenie może wynikać jedynie z ustawy (np. w razie orzeczonego prawomocnie pozbawienia praw publicznych). Skazany ma także prawo występowania o sądu w celu ochrony swoich naruszonych praw.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]