Opis procedury karnej

Postępowanie karne nie jest w Polsce jednolite, a przebiega kolejnymi, następującymi po sobie etapami. Dzieli się przede wszystkim na postępowanie przygotowawcze i sądowe - każde z nich ma inne cele i charakterystyczne cechy.

Głównym celem postępowania karnego jako całości jest to, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba której nie udowodniono winy nie poniosła tej odpowiedzialności (uwzględniając przy tym prawnie chronione interesy pokrzywdzonego i przy poszanowaniu jego godności).

[stan prawny: lipiec 2015 roku]