Dozór policji

Dozór policji –tytułem środka zapobiegawczego można oddać podejrzanego/oskarżonego pod dozór policji. Ma on wówczas obowiązek stosowania się do określonych w postanowieniu sądu lub prokuratora obowiązków. Mogą one polegać np. na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, obowiązku zgłaszania się w wyznaczonych terminach do organu nadzorującego (np. na policji), zawiadamiania o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z określonymi osobami i zakazie zbliżania się do nich, zakazie przebywania w określonych miejscach itp. Oddany pod dozór policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce policji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wykonywania poleceń mających na celu udokumentowanie przebiegu nadzoru. W razie niestosowania się przez podejrzanego do wskazanych mu obowiązków informuje się o tym organ prowadzący postępowanie.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]