Pokrzywdzeni w procesie karnym

Każdemu, czyje dobra prawne zostały bezpośrednio naruszone (lub zagrożone) danym przestępstwem przysługuje status pokrzywdzonego.

Prawa pokrzywdzonego, w razie jego śmierci, mogą być wykonywane przez osoby mu najbliższe lub przez prokuratora. Za pokrzywdzonego nie będącego osobą fizyczną (np. za spółkę), uprawnienia wykonuje odpowiedni organ działający w jej imieniu.

Uprawnienia pokrzywdzonego wykonuje też przedstawiciel lub stały opiekun pokrzywdzonego, który m jest małoletni albo ubezwłasnowolniony (całkowicie lub częściowo). Faktyczny opiekun pokrzywdzonego może wykonywać także jego prawa jeżeli pokrzywdzony jest osobą nieporadną (w szczególności ze względu na wiek czy stan zdrowia)

[stan prawny: lipiec 2015 roku]