Oskarżyciel posiłkowy

Jeżeli akt oskarżenia przygotował oskarżyciel publiczny (np. prokurator), pokrzywdzony może występować przed sądem przyłączając się do oskarżyciela publicznego w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może on złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, sąd może jednak ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie.

Warto nadmienić także możliwość samodzielnego występowania oskarżyciela posiłkowego w sprawie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego – będzie mogło mieć to miejsce, jeżeli prokurator dwukrotnie (za drugim razem po tym, jak sąd nakaże mu ponowne rozpatrzenie sprawy) umorzy postępowanie przygotowawcze. Wówczas pokrzywdzony, działając jako subsydiarny oskarżyciel posiłkowy może wnieść do sądu własny, tzw. subsydiarny akt oskarżenia, niezależnie od tego że dane przestępstwo jest co do zasady ścigane z oskarżenia publicznego.

Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez profesjonalnego pełnomocnika.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]